انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

یاشار یثربی نیا                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

مقالات کنفرانس

مقالات چاپ شده:

- بررسي نمودارهاي پوش آور تحليل استاتيكي غيرخطيAdaptive Pushover بر روي سازه هاي سه بعدي بلندمرتبه، سال انتشار 1393، همايش ملي مهندسي عمران، معماري و مديريت پايدار شهري

- مقايسه تحليل پوش آور تطابقي و پوش آور معمولي در سازههاي كوتاه مرتبه، سال انتشار 1393، همايش ملي مهندسي عمران، معماري و مديريت پايدار شهري

- بررسي عددي رفتار كمانشي مخازن استوانه اي تحت بارگذاري خارجي، سال انتشار 1393، اولين كنگره ملي مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني

- تاثير نقص هندسي طولي در رفتار كمانشي و ظرفيت باربري مخازن استوانه اي، تحت بارگذاري مكشي، سال انتشار 1393، اولين كنگره ملي مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني

- بررسي رفتار سازه هاي فولادي بلند با استفاده از سيستم كمربند خرپايي و مهار بازويي، سال انتشار 1392، اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار

- مقايسه شكل پذيري ديوارهاي برشي فولادي با ورقهاي موجدار و ساده، سال انتشار 1392، هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران

- بررسي رفتارلرزه اي اتصالات خمشي با استفاده ازصفحات كناري، سال انتشار 1391،  اولين كنفرانس ملي بهسازي و مقاوم سازي بافتهاي شهري در مجاورت گسلهاي فعال

- نقش بهسازی ستون های بتنی در کاهش خسارات وارد بر ساختمان در هنگام زلزله، سال انتشار 1391، دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی.

- ارزیابی دقت روش تحلیل پوش اور تحلیل سه بعدی بر روی سازه های بتنی از لحاظ دوری و نزدیکی به گسل، سال انتشار 1391، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران.

- بررسی دقت روش های پوش اور تطابقی در مقایسه با تحلیل های دینامیکی غیر خطی در سازه های فولادی تحت اثر رکوردهای دور و نزدیک گسل، سال انتشار 1391، همایش منطقه ای مهندسی عمران.

- بررسی روشهای تحلیل پوش اور سنتی و پیشرفته روی قابهای فولادی خمشی، سال انتشار 1390، اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران.

- بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای اتصالات خمشی نوین در سازه های فولادی، سال انتشار 1390، اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران.

- بررسی تحلیل پوش اور در قابهای فولادی سه بعدی، سال انتشار 1390، اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران.

- بررسی تاثیر ضخامت سیستم قفس فولادی پیش ساخته روی شکل پذیری ستون بتن مسلح، سال انتشار 1389، همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران.


 Retrofit of a reinforced concrete building with lead rubber bearing in Iran. 3rd International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting, ICCRRR-3, 3-5 September 2012, Cape Town, South Africa 

 An Analytical Model to Evaluate The Static Soil Pressure In a normally Consolidation Soil Layer Throughout Geological Era, 2012 Joint Conference of the Engineering Mechanics Institute and 11th ASCE Joint Specialty Conference on Probabilistic Mechanics and Structural Reliability (EMI/PMC 2012)

 

  Assessment of Normal Strength Concrete and High Strength Concrete on Prefabricated Cage Systems in Near-Field Earthquakes, The 15th World Conference on Earthquake Engineering, 2012, in Lisbon, Portugal

 

  Investigation the 3D-Pushover Analysis of Unsymmetrical Concrete Structures, the 15th World Conference on Earthquake Engineering, 2012, in Lisbon, Portugal

 

  Assessment of Adaptive and Conventional Pushover Procedures with Nonlinear Dynamic Procedures, The 4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting, 2012, in Tabriz, Iran


  Investigation of 3D Pushover Analysis in Irregular Steel Buildings, The 4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting, 2012, in Tabriz, Iran

 

  Seismic Assessment of Column Retrofitted with Steel Reinforced Polymers in Near Fault Earthquakes, Proceeding Of The Thirteenth International Conference On Civil, Structural And Environmental Engineering Computing, Civil-Comp Proceedings, ISSN 1759-3433, Paper 174. 2011.Crete, Greece
A Survey of Soil- Reinforcement Interface Friction, the 15th Civil Engineering  Conference in the Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference 2010.

 


 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.